DOPORUČENÍ K PŘÍSTROJŮM NA ÚPRAVU VODY EZV®

Při návrhu úpravy vody přístroji EZV měli by jste mít na paměti několik následující obecních zásad, které rovněž platí pro různé systémy:

  • pro způsob úpravy, který používají i přístroje EZV je výhodnější, když rychlost pohybu častic upravované vody je v místě úpravy vyšší, t.j. když to ostatní okolnosti dovolí je vhodné redukovat průměr potrubí v místě úpravy,
  • je důležité, aby voda byla upravována za studena, resp. před ohřevem. Z téhož důvodu je potřebné umístnit úpravu v směru proudění před místo, v kterém dochází k ohřátí vody,
  • vzhledem na jistou degradaci kladných účinků úpravy vody vlyvem mechanických nárazů a turbulencí je vhodné umístnit úpravu vody v směru proudění vody až za čerpadlo, separátor či průtokoměr, a to čím blíž k místu ohřevu ,
  • nezapomínat na dočasnost tohoto způsobu úpravy vody - voda si po přetečení místem úpravy udrží své nové vlastnosti asi 72 hodin (závisí to od chemického složení vody, systému a jeho jednotlivých prvků, tlaku, obsahu plynů a pod.),
  • při úpravě vody do 90°C je vhodné za účelem zvýšení účinnosti úpravy zařadit do systému plastovou vložku (kompaktní jednotku),

 

  • systémy ve kterých je používána upravená voda musí byt navrhnuty tak, aby potrubí a zařízení bylo možné odkalovat a proplachovat,
  • nezapomínat, že díky úpravě vody přístroji EZV se sice vylučuje méně inkrustů a to v amorfním tvaru (inkrusty nejsou pevné ale bahnité) avšak po zahřátí vody se přesto vylučují a to hlavně v místech, kde je rychlost pohybu částic malá, resp. téměř nulová. Z tohoto důvodu je potřebné, aby zařízení, ve kterých dochází k usazování bahnitých inkrustů (kotle, výměníky, akumulační ohřívače, zásobníkové nádrže a pod.) byli vybaveny účinným odkalováním. Pokud v systému (hlavně u uzavřených systémů) nejsou zařízení vybaveny odkalováním je potřebné do systému tyto zařízení instalovat (např. odstředivý separátor),
  • vzhledem na výskyt inkrustů bahnitého charakteru je nutné zařadit čerpadla v směre proudění až za odstředivý separátor nebo vhodný filtr, jinak hrozí nebezpečí jejich zadření,
  • potrubí v místě úpravy má být úplně zavodněno. Když dochází k přisávaní vzduchu, resp. voda obsahuje plyny, je před samotnou úpravou nutné použít odplyňovače (např. KS),
  • v systémech kde je množství doplňovací vody nižší jak dvojnásobek celkového objemu vody v systému, např. v systémech TUV, je nutné upravovat i cirkulační vodu.

Úprava užitkové vody v rodinných domech

Vlastní vodárna / studna

Vlastní vodárna / studna

Při úpravě vody z domácí vodárny/studny s výhodou doporučujeme umístnit úpravu na část potrubí mezi čerpadlem, resp. mezi výtlačným ponorným čerpadlem a vodojemem, kde je průtok dvouhodnotový a to nulový, resp. maximální (čerpadlo zapnuto). V případě, že to není z jakéhokoli důvodu možné, úpravu umístíme na výstup z vodojemu.

Zásobování z obecního vodovodu

v

V tomo případě umístníme úpravu vody na přípojném potrubí - zpravidla 1“, t.j přístroj EZV 25D.

Úprava vody teplovodního topení v rodinných domech

Úprava vody teplovodního topení


V tomto případě se jedná o uzavřený systém, který je ve většině případů s nuceným oběhem. V smyslu všeobecných doporučení, úpravu vody umístníme na zpětnou větev a to před vstupem do kotle. Vzhledem na to, že kotle malých výkonů nejsou vybaveny odkalováním, je vzhledem na uzavřenost systému vhodné zařadit do něj prvek, ve kterém bude inkrustům dovoleno sedimentovat. Takovým vhodným prvkem jsou separátory OS, KS. Aby nedocházelo k nežádoucímu usazování uvnitř kotle, musí být rychlost proudění oběhové vody vyšší. Z tohoto důvodu doporučujeme použít výkonnější oběhové čerpadla. Pokud se jedná o nový systém, separátor zařadíme na výstup z kotle a to z důvodu, že koncentrace vysrážených malých častíc (způsobené ohřevem) bahnitého charakteru (díky úpravě pomocí přístrojů EZV®) je největší právě na výstupu. Na výstup zařadíme separátor i v případě přirozené (samospádem) cirkulaci topné vody a to kvůli většímu rozdílu teploty vody na vstupu a výstupu.
V případe, že se jedná o starší systém, který je zanesen inkrusty, je nutné vzhledem na postupné odbourávaní inkrustů upravenou vodou a výskyt oddělených větších úlomků inkrustů zařadit separátor na vstupu do kotle. Je to důležité hlavně u moderních kotlů s malým objemem vody a tenkými trubkami, ve kterých by mohli uvolněné měknoucí inkrusty přilnout k přehřívanému povrchu.