HomeZařízení na úpravu vody › Úprava vody přístroji EZV

ÚPRAVA VODY PŘÍSTROJI EZV...D PRO RODINNÉ
DOMY, BYTY, CHALUPY

1. Na co slouží přístroje EZV...D?
Přístroje EZV...D slouží na zamezení tvorby vodního kamene a odstranění už vytvořených pevných usazenin.
Voda v přírodě obsahuje minerální soli (kyselý uhličitan vápenatý, kyselý uhličitan hořečnatý). Tvrdost vody pak záleží na charakteru půdy, kterou protéká: vápenatá půda dává tvrdou vodu, půda žulová a písčitá dává vodu měkkou. Tvrdost vody znamená množství vápníku a hořčíku obsaženého ve vodě. Podle obsahu vápníku a hořčíku je tedy voda měkká nebo tvrdá.

Obsah se měří v mmol/l nebo též v tzv. německých nebo francouzských stupních.

1 mmol/l = 5,6°N (německé stupně)
1 mmol/l = 10°F (francouzské stupně)

Stupnice tvrdosti vody:
- velmi měkká (do 0,7 mmol/l)
- měkká (0,7 až 1,3 mmol/l)
- středně tvrdá (1,3 až 2,1 mmol/l)
- dosti tvrdá (2,1 až 3,2 mmol/l)
- tvrdá (3,2 až 5,3 mmol/l)
- velmi tvrdá (nad 5,3 mmol/l)

Z hlediska použití vody pro pitné účely je žádoucí určitý minimální obsah vápníku a hořčíku (tvořící tvrdost vody), neboť se jedná o tzv. biogenní prvky, potřebné pro lidský organismus. Tvrdost vody vadí při použití zejména pro účely užitkové, kdy je žádoucí její hodnota co nejnižší. Projevuje se srážením pracích a mycích prostředků, zvýšeným usazováním v rozvodech vody (vodní kámen), při ohřevu, v pračkách, myčkách atd. Úprava vody (změkčení) je vhodná již pro vodu dosti tvrdou (od 2,1 mmol/l).
Přístroje EZV...D jsou určené pro předcházení a odstraňování usazených solí vápníku, hořčíku a jiných minerálních látek na stěnách potrubí a topných spirál. Výsledné zvýšení průchodnosti vody a snížení tepelných ztrát ohřevu je citelné a příjemné. Na rozdíl od chemické úpravy vody tyto přístroje umožňují upravovat vodu bez kontaktu s ní.

2. Co způsobuje vodní kámen?
Vodní kámen způsobuje v našich domácnostech nemálo problémů. Mimo výše uvedených, je to zvyšování spotřeby energie (důsledek velkého tepelného odporu), snižování průchodnosti potrubí (tlakové ztráty v rozvodech vody) a zkracování životnosti zanesených systémů.

3. Jak je možné zabránit tvorbě kamene?
Nejjednodušší by bylo používat tzv. měkkou vodu, neobsahující žádné kamenotvorné látky. Mimo toho, že taková voda se vyskytuje v našich

 

vodovodních sítích jen zřídkakdy, nebylo by pro lidi, ani pro živočichy a rostliny, příliš prospěšné konzumovat takovou vodu - obsahuje totiž jen velmi málo minerálů. Ideálním by bylo tedy používání normální - běžně dostupné vody (s jistým obsahem minerálů), která by však nevytvářela vodní kámen. K tomu, aby se běžná, převážně tvrdá voda, tak chovala ve vodních systémech, je nutné upravit její fyzikální vlastnosti - čímž se dostáváme k podstatě moderní ekologické tzv. fyzikální úpravy vody, která je i základem činnosti přístrojů EZV®.

4. Co je podstatou fyzikální úpravy vody?
Základním principem je fyzikální úprava tvrdosti vody pomocí elektronicky řízeného elektromagnetického pole, které působí na sloučeniny způsobující inkrustace. Působením přístroje EZV...D dochází k rozpadu hydrogenu uhličitanu vápenatého na uhličitan vápenatý a oxid uhličitý. Uhličitan vápenatý již nemá tendenci se usazovat vzhledem ke svým sníženým adhézním schopnostem a vyplavuje se jako kaloid (pískového charakteru) ze systému ven. Oxid uličitý je na rozdíl od již vzniklých inkrustací v systému slabě kyselý, takže je pozvolna rozpouští a tyto se vyplavují ze systému ven. Tento proces se děje v molekulárních velikostech, takže nedochází po dobu odplavování ke zhoršení jakosti vody.

5. Co je podstatou přístrojů EZV®
Přístroj EZV...D obsahuje generátor impulzů, řízený mikropočítačem. Ten umožňuje optimálně vyladit celkovou účinnost přístroje. Voda do objektu prochází pod vinutím cívky navinuté 11 závity na potrubí přivádějící vodu do objektu. Přístroj do cívky přivádí přesně naprogramované, vysoce neperiodické impulzy, které narušují mikročástice obsažené ve vodě tak, že ztrácejí schopnost se spojovat a získávají schopnost na sebe vázat částečky vodního kamene, který se již v soustavě vytvořil. Postupně tak dochází k jeho pomalému, pozvolnému měknutí a do roka k jeho uvolnění a vyplavení z celé vodovodní soustavy propláchnutím. Nakonec se uvnitř potrubí vytvoří tenký ochranný film, který brání korozi.
Napájení přístrojů je 230 V, příkon cca 3 W podle typu. Z hlediska elektrické bezpečnosti jsou přístroje konstruované jako spotřebiče třídy II, přičemž výstupní obvody jsou galvanicky oddělené od napájecí sítě. Hodnoty napětí a proudu výstupního signálu jsou nižší než max. přípustné hodnoty tzv. bezpečného napětí a proudu a nemůžou tedy v žádném případě ohrozit zdraví člověka.
Přístroje jsou konstruované ze součástek od dodavatelů splňujících ISO 9000 a každý přístroj je testovaný na zkušebním stojanu min. 150 hod. Na přístroje EZV...D poskytuje výrobce záruku 2 roky, životnost přístrojů je 20 let.
Přístroj EZV...D má výstup na kov i na plast. El. krytí IP 54. Rozměry přístroje 150 x 100 x 65 mm.

 

 

Typ přístroje Optimální rozsah průtoků (m3/hod) Světlost / vnější průměr potrubí ("/mm) Krytí / rozměry (mm) Cena (bez DPH) Cena s DPH 21%
EZV 15D 0,3 - 1,0 1/2" / 21 IP 54

150x100x65
2.580,- 3.122,-
EZV 20D 0,4 - 1,5 3/4" / 27 3.180,- 3.848,-
EZV 25D 0,6 - 2,3 1" / 34 3.650,- 4.417,-
EZV 32D 1,0 - 3,4 5/4" / 42 4.080,- 4.936,-
EZV 40D 1,4 - 5,0 6/4" / 48 5.225,- 6.322,-

Životnost 20 let         Záruční doba 2 roky 

 

6. Jaké jsou hlavní přednosti úpravy vody přístrojem EZV...D?
- jednoduchá montáž
- nulová tlaková ztráta, velmi malá spotřeba el. energie
- dlouhá životnost (min. 20 let) bez nároků na údržbu a obsluhu
- snížení spotřeby el. energie a pracích prášků až o 15%, zvyšují životnost praček, bojlerů ap.
- ničení vodních bakterií, stimulace růstu rostlin
- příznivé účinky na osoby trpící některými kožními chorobami a ledvinovými kameny.

7. Kde je vhodné přístroj v domácnosti
umístit?

Přístroj je vhodné umístit na začátku Vašeho vodovodního systému. Při napojení na veřejný vodovod za vodoměr, při napojení na vlastní zdroj přístroj umistěte mezi čerpadlo a vodárnu. Jestliže je přístup k potrubí komplikovaný, přístroj umistěte na výstupu z vodárny.

Cívka, která vytváří magnetické pole, musí být navinuta na rovném úseku potrubí (ve vzdálenosti minimálně trojnásobku průměru potrubí od kolen, ventilů, fitinků ap.). Cívka může být namontovaná v horizontální nebo vertikální poloze.

Pokud je tvrdost upravované vody nad 20°N, doporučuje se aplikovat úpravu vody na plastovém potrubí, nebo nahradit úsek potrubí v místě úpravy za tzv. kompaktní jednotku (krátký úsek plastové roury s vinutím).

 

8. Jak se projeví účinky působení přístroje?
Evidentní účinky působení přístroje na upravovanou vodu se projeví po určitém čase, kterého délka závisí od několika faktorů, jako např. tvrdost upravované vody, množství proteklé vody, stav vodovodního systému. Tato doba závisí také od průměru potrubí, přičemž při menších průměrech potrubí se účinky dostaví už po 2-3 týdnech, ale při potrubím s velkým průměrem, je to i měsíc a více.
Působení přístroje se projevuje následujícím způsobem:
- vodní kámen, vytvořený kolem ústí vodovodnho potrubí, sprchových růžic a pod. začne postupně měknout a je lehko odstranitelný,
- povrch omývaný upravovanou vodou se lépe čistí,
- uvolněný vodní kámen nám ve vodovodním potrubí může způsobit omezení průtoku přes ventil (ventil demontujeme a potrubí necháme propláchnout proudem vody, čímž se uvolněné inkrusty vyplaví),
- při elektrickém ohřevu TUV se nám při neměnném nastavení termostatu může zdát ohřívaná voda teplejší - způsobí to zlepšený prostup tepla po odbourání inkrustů ze zanesených ohřívačů,
- ve velmi zanesených systémech je možno po čase pozorovat značné zvýšení tlaku nebo průtočného množství,
- zanesené splachovací nádržky WC se postupně očistí od vodního kamene.

  Informace o přístrojích EZV ve formátu .pdf
  Návod na montáž a obsluhu přístrojů EZV ve formátu .pdf

Doporučení k přístrojům pro úpravu vody naleznete  ...zde.
Převodovou tabulku mezi jednotkami tvrdosti naleznete  ...zde.

Instalace přístroje a její podmínky jsou zřejmé z následujícího obrázku:

Nahoru