Home Servis › Revize plynových zařízení

REVIZE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Revize plynových zařízení podle vyhl. ČÚBP č. 85/78 Sb.

Pojem revize je používán u provozovaných zařízení pro úkony, prováděné v rámci prevence úrazů a nehod, tedy zajišťující bezpečnost osob a technických zařízení na základě zákonných požadavků. Revize OPZ (odběrného plynového zařízení) jsou výchozí, nebo provozní. Provozní revize se dělají v tříleté lhůtě. V letech, kdy se neprovádí “revize”, je provedena “kontrola”.

Právní rámec pro provádění kontrol a revizí stanovuje vyhláška  č. 85/1978 Sb.. Zde v § 1 odst. (2) se říká: „Za zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení podléhající státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce, vykonávanému Českým úřadem bezpečnosti práce a Inspektoráty bezpečnosti práce.“ V odst. (3) je pak definováno: „Za zařízení uvedená v odstavci (2) se nepovažují zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení.“ I když se vyhláška nevztahuje na zařízení, která “jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení”, přesto doporučujeme provádět revize a kontroly i na těchto plynových zařízeních.

Výchozí revize by měla být provedena při stavbě plynovodu, nebo instalaci plynového spotřebiče dodavatelem. Proto jsou dále zmiňovány jen revize provozní.

K revizi je potřeba doložit následující podklady:

  • výchozí revizi
  • poslední provozní revizi (pokud již byla prováděna)
  • zprávu o kontrole plynových spotřebičů (provádí servisní technik vyškolený výrobcem zařízení)
  • zprávu o kontrole spalinové cesty (provádí kominík)
  • u rozsáhlejších systémů schéma plynovodu

Podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení je každá organizace provozující vyhrazená plynová zařízení dle  vyhlášky č. 21/1979 Sb. povinna provádět pravidelné revize a kontroly těchto zařízení.

Provozní revize plynového zařízení se provádí podle čl. 29 ČSN 38 6405 nejméně 1 x za 3 roky, pokud není jinými předpisy, nebo orgány státního dozoru určeno jinak.
Tato povinnost však platí pouze pro firmy a podnikatele. Aby váš kotel vždy plně fungoval a eliminovali jste zbytečná bezpečnostní rizika, doporučujeme vám však provádět revizi kotle pravidelně alespoň jednou ročně, ať už máte kotel umístěn v budově firmy, nebo u vás doma.

Revizí zařízení se rozumí celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením a měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení.

Kontrola plynového zařízení se provádí podle čl. 28 ČSN 38 6405 nejméně 1 x ročně, Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce u technických zařízení a požadavkům požární ochrany.

Přehled revizí technických zařízení v bytových domech: Více zde. Provádění provozních revizí a kontrol v bytových domech: Více zde.

K provozní revizi plynového zařízení by měly být předloženy tyto doklady:

-  Výkresy skutečného provedení rozvodu plynu po objektu.
-  Zpráva o výchozí revizi plynového zařízení.
-  Zpráva o poslední provozní revizi plynového zařízení.
-  Zpráva o kontrole spalinové cesty.
-  Zprávy o ostatních revizích provedených na souvisejících zařízení.

Zprávy o výchozích revizích je nutno uchovávat po dobu životnosti zařízení. Zprávy o provozních revizích zařízení musí být u uloženy u provozovatele po dobu nejméně 6 let.

Odborné stanovisko č. 059/2001 k zajištění kontrol a revizí  (PDF, 98 kB)
Odborné stanovisko č. 060/2001 k provádění kontrol a revizí  (PDF, 116 kB)


Důležité upozornění

Vlastník nemovitosti je povinen podle zákona č. 458/2000 Sb. § 62, odst. 4, písm. b) udržovat společné odběrné plynové zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům, technickým normám a technickým pravidlům a umožňuje bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob a v případě zjištění závady tuto neprodleně odstranit. Dbejte na to, aby na plynových spotřebičích a plynovodech pracovaly jen odborné firmy s oprávněním pro tyto práce.
Dbejte, aby plynová zařízení byla řádně kontrolována a udržována podle návodů. Pravidelný servis přispívá k bezpečnosti a úsporné spotřebě energie.