Home › Servis

PRODEJ    MONTÁŽ    UVÁDĚNÍ DO PROVOZU    ZÁRUČNÍ
A POZÁRUČNÍ SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ A OHŘÍVAČŮ VODY


CERTIFIKOVANÉ SERVISNÍ MÍSTO JUNKERS

REGIONÁLNÍ AUTORIZOVANÝ SERVIS FERROLI

ZNAČKOVÝ SERVIS IMMERGASServis

Zajistíme Vám kompletní servis - uvedení do provozu, školení obsluhy, záruční a pozáruční opravy a pravidelné servisní prohlídky kotlů a zásobníků TUV vybraných evropských značek.
Poskytneme Vám technickou pomoc při instalaci, obsluze, provozu a regulaci tepelné techniky.

Servisovaná zařízení

 • Junkers - plynové závěsné kotle, závěsné kondenzační kotle, plynové stacionární litinové kotle, plynové průtokové ohřívače vody, přímo a nepřímotopné ohřívače vody
 • Bosch - plynové závěsné kondenzační kotle, elektrokotle, nepřímotopné ohřívače vody
 • Ferroli - plynové závěsné kotle, závěsné kondenzační kotle, plynové stacionární litinové kotle
 • Immergas - plynové závěsné kotle, závěsné kondenzační kotle, plynové průtokové ohřívače vody
 • Dakon - plynové závěsné kotle, plynové stacionární kotle
 • A.O.Smith - plynové přímo a nepřímo topné ohřívače vody
 • Quantum - plynové přímo a nepřímo topné ohřívače vody
 • John Wood - plynové přímotopné ohřívače vody
 • Rheem - plynové přímotopné ohřívače vody
 • Boschetti - plynové přímotopné ohřívače vody
 • Ligas - plynové stacionární litinové kotle
 • Protherm - plynové závěsné kotle, plynové stacionární litinové kotle, plynové průtokové ohřívače vody
 • Viadrus - plynové stacionární litinové kotle

Náš tým školených servisních techniků vyřeší Váš problém v nejkratší možné době.
Ceník servisních činností naleznete ... zde.
Osvědčení a certifikáty naleznete ... zde.

K seřizování a kontrole kotlů používáme velmi kvalitní a spolehlivé přístroje, jako je špičkový analyzátor spalin Testo 330-2LL nebo Testo 310 pro seřízení optimálního spalování, digitální manometr Testo 510 pro seřízení tlaků plynu na tryskách, citlivý a přesný přenosný detektor hořlavých plynů a par GI-03M, a další přístroje.

Servis plynových kotlů

Pod pojmem servis kotlů rozumíme opravy plynového kotle a seřízení a odzkoušení funkčnosti plynového kotle. Porucha plynového kotle může vzniknout kvůli maličkosti, v případě vážných poruch se oprava řeší výměnou náhradního dílu.

Nejčastější závadou plynového kotle bývá často maličkost, proto zde uvádíme přehled nejběžnějších závad:

 • Nefunkční elektrická zásuvka u plynového kotle.
 • Použití rozdvojky v elektrické zásuvce u plynového kotle, která způsobuje otočení ionizace.
 • Nefunkční baterie v prostorovém termostatu.
 • Zavřený uzávěr přívodu plynu.
 • V uzavřeném oběhu ústředního topení je nedostatečné množství vody.

Při běžném provozu v topné sezoně se můžete setkat i s dalšími typy závad.

Uvedení nového plynového kotle do provozu

Po instalaci nového plynového kotle je nutno jej seřídit na potřebný výkon, odzkoušet všechny bezpečnostní prvky, zkontrolovat těsnost všech plynových dílů kotle i těsnost jeho připojení na rozvod plynu, zkontrolovat těsnost okruhu vytápění, případně i okruhu ohřevu užitkové vody.

Součástí uvedení kotle do provozu je i zapojení prostorového nebo ekvitermního termostatu, vypracování protokolu o uvedení do provozu, vyplnění a potvrzení záručního listu a proškolení obsluhy pro běžné užívání kotle.

Seznam dokumentů, které je nutno předložit technikovi při uvedení kotle do provozu:
1) Revizi plynu F - rozvod plynu, G - spalování
2) Revizi elektro (pouze nachází-li se kotel v koupelně)
3) Revizi spalinových cest provedenou po montáži nového spotřebiče (nelze uvést do provozu nový spotřebič se „starým“ komínem bez nové revize spalinové cesty!)
4) Záruční list od výrobce zařízení s vyplněným prodejcem zařízení a vyplněnou montážní firmou

Uvedení nového plynového kotle do provozu, instalace plynového kotle spojená s montáží a zapojení prostorového termostatu není součástí kupní ceny plynového kotle. Tyto náklady spojené s cestovními náklady našeho servisního technika hradí zákazník.

Údržba plynových kotlů

Pod pojmem „údržba kotlů“ rozumíme pravidelnou roční údržbu, vyčištění a seřízení plynového kotle a kontrolu bezpečnostních prvků plynového kotle.

Pro bezporuchový provoz plynového kotle během topné sezony můžete předcházet závadám údržbou kotle.

Roční kontrola plynového zařízení

U nových plynových kotlů, které jsou v záruce, je jednou z podmínek pro případné uznání záruky i pravidelný roční servis – roční kontrola - prováděný smluvní servisní firmou výrobce. Tato pravidelná servisní prohlídka plynového kotle by měla být provedena nejdéle 12 měsíců od uvedení plynového kotle do provozu, případně od provedení předchozí servisní prohlídky mimo topnou sezonu - t.j. od dubna do srpna. To by mělo platit i u plynových kotlů, které byly do provozu uvedeny během topné sezóny. A to hlavně pro velké časové vytížení servisních techniků, zejména těsně před zahájením topné sezóny z důvodu provádění oprav a uvádění nových plynových kotlů do provozu.

Pro bezchybnou funkci je nutné plynový kotel prohlédnout každých 12 měsíců, a to bez ohledu na skutečnost, že plynový kotel nevykazuje žádnou známku poruchy. Oprava plynového kotle je otázkou několika hodin, ale dostupnost servisního technika či náhradního dílu může opravu prodloužit na několik dní, což přináší v období zimních měsíců problémy s obýváním nevytápěných prostor. Předejít těmto komplikacím můžete snadno. Nepodceňujte význam roční kontroly a objednejte si návštěvu servisního technika již teď.  KONTAKT

Roční kontrola plynového kotle, stejně jako ohřívače vody, zahrnuje vyčištění zapalovacího hořáku plynových kotlů, vyčištění hlavního hořáku plynových kotlů, kontrolu výměníku tepla plynového kotle, kontrolu zapalovacího zařízení plynového kotle, kontrolu čidla kontroly plamene plynového kotle, kontrolu zapalovací trysky, kontrolu vodní armatury, kontrolu plynové armatury, kontrolu těsnosti plynových spojů, odstranění případných závad plynových kotlů a seřízení plynových kotlů.

Roční kontrola ohřívače vody zahrnuje navíc kontrolu vnitřní části nádoby ohřívače. Dále je součástí ročního servisu i kontrola anodové tyče. Pokud anodová tyč bude v některém místě své délky zmenšena o polovinu svého původního průměru nebo bude vykazovat nepravidelné opotřebení, je třeba ji vyměnit.

Servisní prohlídku, včetně cestovného, hradí zákazník (dle platného ceníku).

Měření spalin analyzátorem TESTO 310 nebo TESTO 330, vyhotovení protokolu o měření emisí dle TPG 704 01 čl. 8.3.2.

Změnami v normě TPG 704 01, která stanovuje požadavky na odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, se při uvádění plynových spotřebičů v provedení B (tj. spotřebičů, které odebírají spalovací vzduch přímo z prostoru, ve kterém jsou umístěny, a spaliny odvádějí do vnějšího prostředí komínem nebo kouřovodem) do provozu, při jejich seřizování montážní nebo servisní organizací, při provozní revizi, popř. při odborném posouzení jejich provozu, musí z bezpečnostních důvodů provést měření:
a) koncentrace CO ve spalinách;
b) koncentrace CO v ovzduší u spotřebiče ve výši 1,5 m nad podlahou;
c) tahu komína;
d) teploty spalin.
Podle platných TPG 704 01 čl. 8.3.2 má servisní technik povinnost provádět tato měření.
Dle čl. 8.3.3 na základě hodnot CO naměřených ve spalinách stanoví revizní technik v revizní zprávě plynového zařizení, návrh termínu provedení servisu spotřebiče. V případě koncentrace CO vyšší než 1000 ppm se stanoví návrh na okamžité odstavení spotřebiče z provozu.

Tyto změny reagují na stále se zvyšující počet případů otravy oxidem uhelnatým (CO) u spotřebičů v provedení B vzhledem k jejich nevhodnému umístění, kde jejich provoz ohrožuje zdraví a životy osob užívajících společné prostory. (Spotřebiče v provedení B odebírají spalovací vzduch z prostoru, ve kterém jsou umístěny, a spaliny jsou odváděny do vnějšího ovzduší spalinovou cestou - plynové kotle, průtokové ohřívače vody, topidla...).

Ceník servisních činností naleznete ... zde.
Osvědčení a certifikáty naleznete ... zde.

Revize plynových zařízení podle vyhl. ČÚBP č. 85/78 Sb.

Podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení je každá organizace provozující vyhrazená plynová zařízení dle  vyhlášky č. 21/1979 Sb. povinna provádět pravidelné revize a kontroly těchto zařízení.

Provozní revize plynového zařízení se provádí podle čl. 29 ČSN 38 6405 nejméně 1 x za 3 roky, pokud není jinými předpisy, nebo orgány státního dozoru určeno jinak.

Revizí zařízení se rozumí celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením a měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení.

Kontrola plynového zařízení se provádí podle čl. 28 ČSN 38 6405 nejméně 1 x ročně, s vyjímkou roku, kdy je prováděna provozní revize.

Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce u technických zařízení a požadavkům požární ochrany.

Odběrným plynovým zařízením je veškeré zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu, včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřicí zařízení (plynoměr).

Přehled revizí technických zařízení v bytových domech: Více zde. Provádění provozních revizí a kontrol v bytových domech: Více zde.

K provozní revizi plynového zařízení by měly být předloženy tyto doklady:

-  Výkresy skutečného provedení rozvodu plynu po objektu.
-  Zpráva o výchozí revizi plynového zařízení.
-  Zpráva o poslední provozní revizi plynového zařízení.
-  Zpráva o kontrole spalinové cesty.
-  Zprávy o ostatních revizích provedených na souvisejících zařízení.

Zprávy o výchozích revizích je nutno uchovávat po dobu životnosti zařízení. Zprávy o provozních revizích zařízení musí být u uloženy u provozovatele po dobu nejméně 6 let.

Odborné stanovisko č. 059/2001 k zajištění kontrol a revizí  (PDF, 98 kB)
Odborné stanovisko č. 060/2001 k provádění kontrol a revizí  (PDF, 116 kB)

Důležité upozornění
Vlastník nemovitosti je povinen podle zákona č. 458/2000 Sb. § 62, odst. 4, písm. b) udržovat společné odběrné plynové zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům, technickým normám a technickým pravidlům a umožňuje bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob a v případě zjištění závady tuto neprodleně odstranit.
Dbejte na to, aby na plynových spotřebičích a plynovodech pracovaly jen odborné firmy s oprávněním pro tyto práce.
Dbejte, aby plynová zařízení byla řádně kontrolována a udržována podle návodů. Pravidelný servis přispívá k bezpečnosti a úsporné spotřebě energie.

Záruční opravy plynových kotlů

Délka poskytované záruky a záruční podmínky plynového kotle jsou uvedeny v záručním listu, který je dodáván jako základní příslušenství při koupi plynového kotle. V případě poruchy má zákazník nárok na bezplatné provedení opravy plynového kotle při dodržení všech záručních podmínek. Všeobecně platí, že po dobu záruky o váš plynový kotel pečuje servisní firma, která plynový kotel uvedla do provozu a je uvedena ve vyplněném záručním listu.

V případě nedodržení či porušení záručních podmínek záruka vztahující se na plynový kotel zaniká. Opravy plynových kotlů poté hradí zákazník v plné výši včetně cestovného.

Nárok na bezplatné provedení záruční opravy u kotle zaniká:

 • Při porušení záručních podmínek vydaných výrobcem plynového kotle.
 • Nejsou-li předloženy příslušné doklady od plynového kotle.
 • Schází-li označení plynového kotle výrobním číslem, datakodem nebo je výrobní číslo či datakod nečitelný.
 • Při nedodržení pokynů výrobce uvedených v návodu.
 • Jedná-li se o opotřebení plynového kotle v důsledku neobvyklého užívání.
 • Vznikla-li vada z důvodu nedodržení předpisů, norem a pokynů v návodu k obsluze.
 • Jedná-li se o vady čerpadel, výměníků, třícestných ventilů, plynových armatur, hořáků a podobně, které jsou způsobeny nečistotami z otopného systému, vodovodního řadu, plynovodů nebo nečistotami ve vzduchu pro spalování.
 • Jedná-li se o vadu kotlového tělesa vzniklou prorezavěním v důsledku špatného provozního režimu, kdy je teplota vratné vody z otopného režimu nižší, než-li rosný bod spalin.
 • V případě škod způsobených při přepravě plynového kotle.
 • V případě vad způsobených živelnou katastrofou.

Pozáruční servis plynových kotlů

U nových plynových kotlů, které jsou v záruce, je pravidelný roční servis jednou z podmínek pro přiznání záruky. Ale i u starších plynových kotlů doporučují výrobci pravidelný každoroční servis. Tato pravidelná servisní prohlídka - roční kontrola - plynového kotle se provádí mimo topnou sezónu (duben – srpen).

Během této prohlídky se kotel vyčistí od prachu a nečistot (a to zejména hořáková souprava, kotlové těleso a výměník).

Dále se provádí kontrola a případné seřízení výkonu kotle, kontrola a odzkoušení všech bezpečnostních prvků plynového kotle, kontrola těsnosti plynových součástí kotle i kontrola těsnosti připojení kotle na domovní plynovod.

Samozřejmostí při servisních prohlídkách plynových kotlů je i okamžité odstranění zjištěných závad. Servisní prohlídku plynového kotle a cestovné hradí zákazník (dle platného ceníku firmy).

Nepodceňujte význam roční kontroly a objednejte si návštěvu servisního technika již teď.   KONTAKT

Než zavoláte technika

V případě, že jste se rozhodli nás kontaktovat, pozorně si přečtěte následující pokyny:

 • Zkontrolujte, zda je otevřený přívod plynu.
 • Zkontrolujte funkčnost elektrické zásuvky plynového kotle, například pomocí stolní lampičky
 • Pokud je v elektrické zásuvce zapojena rozdvojka, vyřaďte ji z okruhu.
 • Nehřejí-li radiátory i přes funkční plynový kotel, zkontrolujte stav vody na ukazateli u plynového kotle.
 • Pokud plynový kotel ohřívá teplou vodu a nesepne na topení (radiátory jsou studené), zkontrolujte baterie v termostatu. I zdánlivě fungující baterie mohou způsobovat selhání kotle.
 • Ujistěte se, že vlastníte plynový kotel těchto značek:
  Junkers, Ferroli, Immergas, Ligas, Dakon, Protherm, Viadrus,
  nebo plynové či nepřímotopné ohřívače těchto značek:
  Junkers, A.O.Smith, John Wood, Rheem, Boschetti, Quantum.
 • Naše služby jsou dostupné v okruhu 50 km od Plzně.

Pokud jsme vám nepomohli tímto drobným návodem, kontaktujte náš dispečink, kde si můžete objednat návštěvu servisního technika.

Abychom mohli úspěšně vyřídit Vaši objednávku, prosíme Vás, abyste si před tím, než zavoláte, připravili několik základních údajů:

 • Typ kotle – ze záručního listu  (např. Ferroli Domicompact  F 24).
 • Vaši celou adresu a telefon, nejlépe mobilní číslo.
 • Pokud není nikdo přítomen, je v provozu záznamník, kam namluvte svůj požadavk na servis kotle. Ozveme se Vám v co nejkratším možném termínu.
 • Pro pravidelnou servisní prohlídku (tzn. prevenci) preferujte termíny v období od 1. dubna do 31. července. Zabráníte tím dlouhým čekacím lhůtám na tuto službu, požadovanou bohužel převážně při náběhu topné sezóny.

Při objednání uvedení plynového kotle do provozu je nutné doložit:

 • zprávu o revizi plynového zařízení
 • zprávu o revizi spalinových cest (komínu)
 • příp. revizi elektrického zapojení
 • vyplněný záruční list

Tyto revize požadujeme předložit již před návštěvou technika (osobně v kanceláři nebo mailem na  servis@bcb-plzen.eu )

Dispečink: servis@bcb-plzen.eu

tel. +420 377 539 521

V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI ZÁZNAMNÍK